З 1 червня 2011 року в рамках проекту „Час у дзеркалі науки” оголошується Міжнародний конкурс для студентів і аспірантів України та Росії, присвячений вивченню проблеми часу.

Мета конкурсу — консолідувати інтелектуальні зусилля української та російської молоді у пошуку нових форм наукової інтерпретації проблеми часу. Розширення географії проекту «Час у дзеркалі науки» дає можливість виявити нові наукові концепції трактування феномену часу у російському та українському соціокультурному молодіжному просторі, а також надати можливість російській молоді, як і раніше українській, «спробувати себе» у ролі дослідників часу.

До участі у конкурсі запрошуються українські та російські студенти й аспіранти, що займаються або цікавляться проблемою часу.

«Час стирає межі», — кажемо ми. А сучасній молоді надається унікальний шанс — розширити межі наукових уявлень про час.

Умови конкурсу

1. У конкурсі можуть взяти участь студенти та аспіранти з України і Росії, які цікавляться вивченням філософських, політичних і соціально-психологічних аспектів проблеми часу.

2. Учасники конкурсу з 1.06. по 30.09. 2011 року надсилають в електронному вигляді заявку на участь та текст свого наукового дослідження у формі наукової статті. У заявці вказуються короткі відомості про конкурсанта, назва наукової статті, яка представляється на конкурс, а також девіз, під яким вона подається.

3. Заявка оформлюється: для учасників із Росії – російською мовою, для учасників з України – українською та російською мовами, і надсилається на електронну адресу: time-grants@ukr.net

4. Для забезпечення максимальної об’єктивності та прозорості процесу оцінювання робота кожного учасника буде подаватися на розгляд експертної комісії під визначеним девізом – без зазначення ПІБ автора.

5. Матеріали на конкурс подаються у формі наукових статей, об’ємом 0,5-1 друкованого аркуша (20-30 тис. знаків). Обов’язковою умовою участі у конкурсі представників України є подання матеріалів двома мовами – українською та російською.

6. Вимоги до оформлення конкурсних матеріалів.

Стаття повинна бути оформлена у відповідності із вимогами ВАК України, а саме містити такі обов’яскові структурні компоненти: актуальність теми, мета та завдання дослідження, його об’єкт і предмет.

Технічні вимоги:

· об’єм статті з анотаціями (анотації подаються українською, російською та англійською мовами) – 20–30 тис. знаків з пробілами;

· мова – для конкурсантів із Росії – російська, для конкурсантів з України — українська, російська;

· формат – RTF;

· шрифт – Arial; кегль: тексту статті – 9, посилань – 8; інтервал між рядками – 1

Оформлення посилань:

· посилання у тексті подаються за порядком арабськими цифрами у квадратних дужках ([1]) без використання автоматичних зносок;

· подвійний переклад не допускається;

· у кінці статті розміщується нумерований список посилань на літературу за порядком цитування у тексті, із зазначенням сторінок у відповідності з вимогами ВАК України. (Наприклад: 1. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество: Пер. с англ. / Общ. ред., сост. А.Ю. Согомонов – М.: Политиздат, 1992. – С. 197).

Оформлена робота у двох варіантах (російською та українською мовами) надсилається на e-mail: time-grants@ukr.net

7. Усі роботи, подані на конкурс у встановлений термін, будуть оцінюватися незалежною експертною комісією, до складу якої входять українські та російські науковці, що займаються вивченням проблеми часу. За результатами оцінювання переможці отримають грошові премії.

8. Конкурс проводиться у трьох напрямках:

· Філософські аспекти проблеми часу;

· Політичні аспекти проблеми часу;

· Соціально-психологічні аспекти проблеми часу

При заповненні заявки необхідно обов’язково зазначити, в якому з напрямів буде представлена ваша робота.

Для переможців у кожному з напрямів надається по 3 грошові премії.

Грошова винагорода переможцям конкурсу:

· 1 місце – 8 000 грн. (1 тис. $)

· 2 місце – 6 000 грн. (750 $)

· 3 місце – 4 000 грн. (500 $)

Також у кожному напрямі передбачено одну заохочувальну премію по 1 тис. грн. (125 $).

9. Після завершення конкурсу планується видання наукового збірника конкурсних робіт.

10. Роботи, які не перемогли у конкурсі, не повертаються і не рецензуються.

Дедлайн

1.06. — 30.09. 2011 – прийом заявок на участь у конкурсі.

1.10. – 17.10. 2011 – оцінювання поданих на конкурс робіт експертною комісією.

18.10. – 1.11. 2011 – оголошення переможців.

1.11. – 30.11. 2011 – підготовка та видання наукового збірника конкурсних робіт, проведення заходів з оголошення підсумків конкурсу та вручення премій.

Запрошуємо усіх бажаючих взяти участь у конкурсі!

Форма заявки

учасника Міжнародного молодіжного конкурсу

у рамках наукового проектуЧас у дзеркалі науки

Анткетні дані

ПІБ___________________________________________________________________________________

Дата народження______________________________________________________________________

Навчальний заклад, студент/аспірант____________________________________________________

(залишити потрібний варіант)

Факультет, курс, спеціальність__________________________________________________________

Контакти

Країна____________________________________________________________________________________________________________

Адреса_________________________________________________________________________________

Телефон_______________________________________________________________________________

Електронна адреса_____________________________________________________________________

*Чи займалися проблемою часу раніше?____________________________________________________________________

*Наукові праці, публікації, присвячені вивченню проблеми часу _______________________________________________

Інформація про роботу, яка подається на конкурс

Назва роботи__________________________________________________________________________

Девіз, під якими подається робота**______________________________________________________

Напрям дослідження (залишити потрібний варіант)______________________________________________

Філософські аспекти проблеми часу

Політичні аспекти проблеми часу

Соціально-психологічні аспекти проблеми часу

Додаткова інформація__________________________________________________________________

„___”_______________2011року

Вимоги до оформлення конкурсних робіт

Стаття повинна бути оформлена відповідно до вимог ВАК України, а саме містити такі обов’язкові структурні компоненти: актуальність теми, мета та завдання дослідження, його об’єкт і предмет.

Технічні вимоги:

· об’єм статті з анотаціями (анотації подаються українською, російською та англійською мовами) – 20–30 тис. знаків з пробілами;

· мова – для конкурсантів із Росії – російська, для конкурсантів з України — українська, російська;

· формат – RTF;

· шрифт – Arial;  кегль: тексту статті – 9, посилань – 8;  інтервал між рядками –  1

Оформлення посилань:

· посилання у тексті подаються по порядку арабськими цифрами у квадратних дужках ([1]) без використання автоматичних зносок;

· подвійний переклад не допускається;

· у кінці статті розміщується нумерований список посилань на літературу за порядком цитування у тексті, із зазначенням сторінок у відповідності з вимогами ВАК України. (Наприклад: 1. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество: Пер. с англ. / Общ. ред., сост. А.Ю. Согомонов – М.: Политиздат, 1992. – С. 197).

Оформлена робота у двох варіантах (російською та українською мовами) разом із заявкою надсилається на e-mail: timegrants@ukr.net

* поля, необовязкові для заповнення

** для забезпечення максимальної обєктивності та прозорості процесу оцінювання робота кожного учасника конкурсу буде подаватися на розгляд експертної комісії під певним девізом, без вказівки ПІБ автора.

Форма заявки

участника Международного молодёжного конкурса

в рамках научного проекта „Время в зеркале науки”

Анкетные данные

ФИО__________________________________________________________________________________

Дата рождения________________________________________________________________________

Учебное заведение, студент/аспирант____________________________________________________

(оставить нужный вариант)

Факультет, курс, специальность ________________________________________________________

Контакты

Страна________________________________________________________________________________

Адрес_________________________________________________________________________________

Телефон_______________________________________________________________________________

Электронный адрес_____________________________________________________________________

*Занимались ли проблематикой времени ранее?_____________________________________________________________

*Научные труды, публикации, посвященные изучению проблемы времени ________________________________

Информация о работе, которая предоставляется на конкурс

Название работы_______________________________________________________________________

Девиз, под которым подается работа**___________________________________________________

Направлениие (оставить нужный вариант)

Философские аспекты проблемы времени

Политические аспекты проблемы времени

Социально-психологические аспекты проблемы времени

Дополнительная информация____________________________________________________________

„___”_______________2011 года

(дата)

Требования к оформлению конкурсных работ

Статья должна быть оформлена в соответствии с требованиями ВАК Украины, а именно содержать такие обязательные структурные компоненты: актуальность темы, цель и задачи исследования, его объект и предмет.

Технические требования:

· объем статьи с аннотациями (аннотации подаются на украинском, русском и английском языках) – 20–30 тыс. знаков с пробелами;

· язык – для конкурсантов из России – русский, для конкурсантов из Украины — украинский, русский;

· формат – RTF;

· шрифт – Arial;  кегль: текста статьи – 9, ссылок – 8;  междустрочный интервал – 1.

Оформление ссылок:

· ссылки в тексте подаются по порядку арабскими цифрами в квадратных скобках ([1]) без использования автоматических сносок;

· двойной перевод не допускается;

· в конце статьи размещается нумерованный список ссылок на литературу в порядке цитирования в тексте, с указанием страниц в соответствии с требованиями ВАК Украины. (Например: 1. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество: Пер. с англ. / Общ. ред., сост. А.Ю. Согомонов – М.: Политиздат, 1992. – С. 197).

Оформленная работа вместе с заявкой присылается на e-mail: time-grants@ukr.net

* поля, необязательные для заполнения

** для обеспечения максимальной объективности и прозрачности процесса оценивания работа каждого участника конкурса будет подаваться на рассмотрение экспертной комиссии под определенным девизом, без указания ФИО автора.